Kaune diakonais įšventinti penki vedę vyrai

Šeštadienį Kauno Šventųjų apaštalų Petro ir Povilo arkikatedroje bazilikoje švęstas istorinis įvykis. Diakonais įšventinti penki vedę vyrai.

 

Tai pirmas kartas Katalikų Bažnyčiai Lietuvoje, kai šie šventimai teikiami vedusiems vyrams.

Jie diakonystei ruošėsi penkerius metus. Studijos vyko Kauno arkivyskupijos Nuolatinių diakonų ugdymo centre. Šventimų data pasirinkta birželio 24-oji, švenčiant Kauno arkivyskupijos Globėjo Šventojo Jono Krikštytojo gimimo iškilmę.

Po šventimų trys naujai įšventintieji diakonai bus paskirti diakonų tarnystei Kauno arkivyskupijos parapijose ar institucijose, o du – Lietuvos kariuomenės ordinariate.

Vienas įšventintųjų – penkių vaikų tėvas, Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnybos vadovas Darius Chmieliauskas “Kauno dienai” teigė, kad tapęs diakonu įgis teisę skelbti Evangeliją, krikštyti, laidoti, tuokti, ruošti tikinčiuosius sakramentams, dalyti Komuniją, tačiau negalės klausyti išpažinčių, aukoti šv. Mišių ir teikti Ligonių patepimo sakramento. Jis pasakojo ir apie tai, kaip reagavo žmona ir kaip sekasi auginti tokią gausią šeimą.

Diakonų pareiga – pagal savo išgales tarnauti parapijoje, padėti vyskupui ir kunigams bei tarnauti visai Bažnyčiai. “Diakonystė atspindi Kristų kaip tarną. Tai reiškia atsistoti į tarnaujančio, beveik vergo vietą, kai esi mokytojas. Pats Kristus dažnai elgėsi ne tik kaip kunigas, vadinasi, turintis didesnę galią, bet labai dažnai ir kaip tarnas – antai mokiniams plovė kojas”, – aiškino D.Chmieliauskas, vadovaujantis ir žurnalo šeimai “Artuma” redakcijai.

Nuolatinių diakonų ugdymo centras savo interneto puslapyje trumpai pristato  visus penkis naujuosius diakonus.

Nerijus Čapas OFS

Nerijus gimęs Klaipėdoje 1974 metų balandžio 16 dieną. Yra susituokęs, žmona Živilė – pianistė, fortepijono dėstytoja. Šeimoje auga du sūnūs – Laurynas (18 m.) ir Lukas (11 m.).

Nuo 2015 m. ūkininkauja šeimos ūkyje „Bonės sodai“.

Nuo 1989 m. yra Pasauliečių pranciškonų ordino (OFS) narys. Nuo 2011 m. tarnauja Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos Klaipėdos Šv. Pranciškaus Asyžiečio vienuolyno bažnyčios bendruomenės pastoracijoje. Nuo 2012 m. yra Tarptautinio diakonato centro (IDZ, Stuttgart–Rottenburg, Vokietija) narys.

Nerijus mokėsi Klaipėdos 6-ojoje vidurinėje mokykloje (dabar – „Versmės“  progimnazija), studijavo religijos mokslus Kretingos Šv. Antano institute prie Vytauto Didžiojo universiteto, elektros inžineriją Kauno technologijos universitete, teisę Socialinių mokslų kolegijoje. Kvalifikaciją kėlė civilinių ir karinių mokymo įstaigų personalo valdymo, kokybės, aplinkosaugos, pirkimų ir pardavimų vadybos, krizių valdymo, civilinės saugos ir kituose kursuose, seminaruose ir mokymuose.

1990–1993 m. dirbo Kretingos Pranciškonų gimnazijoje ir Klaipėdos 6-ojoje vidurinėje mokykloje tikybos mokytoju, 1994 m. – VĮ „Lietuvos telekomas“ telegramnešiu, 1995–1996 m. – UAB „Klaspeda“ muitinės tarpininko atstovu, 1996–2005 m. – AB „Klaipėdos jūrų krovinių kompanija“ Tiekimo skyriaus inspektoriumi ir vadybininku, 2005–2006 m. – fondo  „Evangelizacijos paramos fondas“ direktoriumi, 2006–2007 m. – UAB „Karpis“ pardavimų vadybininku, 2007–2014 m. – Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos direktoriaus pavaduotoju ūkiui (pagrindinės pareigos), 2009–2012 m. – Europos Parlamento nario Algirdo Saudargo padėjėju (antraeilės pareigos). 2011– 2015 m. buvo Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos narys.

2001–2011 m. buvo Tarptautinės pasauliečių pranciškonų ordino tarybos (CIOFS, Roma, Italija) narys. 2001–2008 m. ir 2011–2014 m. vadovavo Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordinui. 2003-2005 m. buvo Lietuvos Vyskupų Konferencijos Pasauliečių apaštalavimo tarybos narys. Nuo 2008 m. dalyvauja paramos onkologiniams ligoniams akcijos „Vilties bėgimas“ organizavime.

1996–2008 m. tarnavo Krašto apsaugos savanorių pajėgų Žemaičių apygardos 3-osios rinktinės padaliniuose kariu savanoriu – šaulio, ryšininko, būrininko, žvalgų būrio vado pareigose. Nuo 2015 m. tarnauja Lietuvos šaulių sąjungos Vakarų (Jūros) šaulių 3-osios rinktinės šauliu, nuo 2016 m. – būrio vadu. Nuo 2015 m. – Lietuvos praktinio šaudymo sporto federacijos narys.

Nerijus apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžiumi, du kartus Lietuvos kariuomenės pajėgų lygmens medaliais „Už pavyzdingą kario savanorio tarnybą“, Lietuvos krikščionių demokratų partijos 100-ųjų įkūrimo metinių atminimo medaliu, Mažesniųjų brolių ordino 800-ųjų įkūrimo metinių atminimo medaliu, Lietuvos šaulių sąjungos Klaipėdos apskrities Jūros šaulių 3-osios rinktinės atminimo ženklu „Klaipėdos sukilimui 90 metų“, Krašto apsaugos savanorių pajėgų vado vardine dovana.

Darius Chmieliauskas

Darius gimęs 1970 metų vasario 3 dieną Kaune. Jis yra penkių vaikų šeimos tėvas. Žmona Jonė architektė. Sutuoktiniai Darius ir Jonė augina 4 dukras – Ievą Mariją, Piją, Sofiją ir Mariją ir sūnų Joną Eliją.

Nuo 1998-ųjų dirba Kauno arkivyskupijos kurijos atstovu spaudai bei Informacijos tarnybos vadovu. Nuo 2006 m. vadovauja VšĮ Caritas leidyklai „Artuma“ bei yra tuo pačiu pavadinimu leidžiamo mėnraščio vyriausiasis redaktorius.

Kaune baigęs Salomėjos Nėries vidurinę mokyklą, Darius studijavo Vytauto Didžiojo universitete, Teologijos ir filosofijos fakultete. Filosofijos licenciato laipsnį įgijo St. Jean filosofijos ir teologijos institute bei Jean Moulin Lyon III universitete (Prancūzija). Moka prancūzų, anglų, rusų ir lenkų kalbas.

Nuo 2008 m. yra Nacionalinės šeimų ir tėvų asociacijos valdybos narys. Nuo 2009 m. – Lietuvos Vyskupų Konferencijos deleguotasis Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos Tarybos narys. Nuo tų pačių metų ir Šeimos reikalų tarybos prie Lietuvos Vyskupų Konferencijos narys. Buvo Kauno arkivyskupijos antrojo sinodo Žiniasklaidos komisijos narys ir sinodo delegatas.

Darius yra Lietuvos žurnalistų draugijos narys (nuo 2007 m.), bendradarbiauja su Lietuvos ir užsienio žiniasklaidos priemonėmis.

Be pagrindinių pareigų, 1999–2005 m. m. Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakultete bakalauro studijų programoje dėstė „Filosofinės etikos“ kursą, o 2011–2015 m. m. magistrantūros studijų programoje – „Visuomenės komunikavimo priemonės pastoracijoje“ kursą.

Nuo 1991-ųjų dalyvauja tarptautinės bendruomenių judėjimo asociacijos „Tikėjimas ir Šviesa“, vienijančios žmones su įgimta protine negalia, jų šeimas ir draugus, veikloje. 1998–2008 m. buvo šios asociacijos Vidurio Europos regiono koordinatorius, o 2008–2013 m. – tarptautinis vicekoordinatorius.

2011 metais apdovanotas aukščiausiu arkivyskupijos garbės ženklu – Šiluvos Dievo Motinos medaliu – už ilgametį uolų ir nuoširdų darbą Kauno arkivyskupijos kurijoje, ištikimybę Bažnyčiai, pastangas rūpinantis katalikiška žiniasklaida ir gražų krikščioniškos šeimos gyvenimo liudijimą.

Audrius Jesinskas

Audrius gimęs 1976 metų lapkričio 20 d. Lazdijų rajone, Mikniškių kaime. Jo sutuoktinė Asta yra pedagogė. Šeima augina dukrą Austėją.

Nuo 2001 m. tarnauja Lietuvos kariuomenėje – žvalgybos padaliniuose, o šiuo metu dirba Divizijos generolo Stasio Raštikio Lietuvos kariuomenės mokykloje ginkluotės instruktoriumi.

Nuo 2010 m. tarnauja Lietuvos kariuomenės ordinariato Kauno įgulos kapelionato Kauno Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčios bendruomenės pastoracijoje.

Audrius baigė Šeštokų vidurinę mokyklą. Vėliau Divizijos generolo Stasio Raštikio Lietuvos kariuomenės mokykloje įgijo skyrininko – žvalgo ir būrininko kvalifikacijas. Nuolat tobulino kvalifikaciją dalyvaudamas Lietuvos ir užsienio karinių mokymo įstaigų ir organizacijų organizuotuose kursuose, seminaruose ir mokymuose.

1992–2001 m. tarnavo Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgų Dainavos apygardos 1-osios rinktinės padaliniuose kariu savanoriu – šaulio, ryšininko, būrio vado ir žvalgų grupės vado pareigose.

Be to, nuo 2000 m. yra Lietuvos skautijos narys, ėjo draugininko pavaduotojo, tuntininko pavaduotojo ir Lietuvos skautijos Kauno krašto seniūno pareigas.

Audrius apdovanotas Lietuvos kariuomenės pajėgų lygmens medaliais „Už pavyzdingą tarnybą“ ir „Už pasižymėjimą“, Lietuvos skautijos ordinu „Už nuopelnus Lietuvos skautijai“. 2015 m. buvo išrinktas geriausiu Divizijos generolo Stasio Raštikio Lietuvos kariuomenės mokyklos seržantu.

Benas Ulevičius

Benas gimė Kaune 1973 metų kovo 30 dieną. Susituokęs, jo žmona Dalė yra teologijos studijų absolventė. Beno ir Dalės šeimoje auga dukra Teresė Marija.

Nuo 2005 m. dirba Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakulteto dėstytoju, docentu. Nuo 2006 m. buvo prodekanas, o nuo 2007 m. yra šio fakulteto dekanas.

Šiame fakultete ir pats yra studijavęs katalikų teologiją bei įgijęs teologijos mokslų daktaro laipsnį. Jis yra dėstęs teologiją Creightono universitete JAV.

1998–1999 m. dalyvavo katalikiškos misijų organizacijos „Renewal Ministries“ (Ann Arbor, MI, JAV) programoje, kurios metu vykdė misijų veiklą JAV, Kanadoje, Afrikoje ir Azijoje. 2004–2011 m. buvo Katalikų evangelizacijos centro valdybos narys. Nuo 2005 m. Tarptautinės teologų bendrijos European Theology narys. 2007 m. buvo Kauno arkivyskupijos anrojo sinodo Dvasininkų ir Liturginės komisijų narys bei delegatas. Nuo 2007 m. – religijos mokslų žurnalo „Soter“ redkolegijos narys, 2011 m. – žurnalo „New Diaconal Review“ redkolegijos narys. Nuo 2017 m. yra „Marijos radijo“ valdybos narys. Nuo 2017 m. – Krikščioniško pilietinio veikimo forumo iniciatyvinės grupės narys.

Benas yra mokęsis ir Kauno Juozo Naujalio vidurinėje meno mokykloje smuiko klasėje pas Lietuvos Respublikos nusipelniusį meno veikėją bei Pasaulio tautų teisuolį Vladą Varčiką. Studijavo smuiko specialybę Lietuvos valstybinėje konservatorijoje (dabar – Lietuvos muzikos ir teatro akademija).

Nuo 1992 m. aktyviai dalyvavo krikščioniškos jaunimo muzikos populiarinime. Pirmosios krikščioniško sunkiojo roko grupės Lietuvoje „Quest Rising“ vadovas, vokalistas ir dainų autorius. Dainavo grupėse „Prosecutor“, „Escape“. Išleido du bardų stiliaus dainų albumus („Benas ir Zigmas“ 1993 m. ir 1996 m.). Ne kartą vedė krikščioniškos muzikos renginius ir juose dalyvavo.

Kita jo domėjimosi sritis – Šiaurės Amerikos indėnų kultūros tyrinėjimai. Ne kartą lankėsi indėnų rezervatuose JAV, šia tema yra parašęs mokslo ir mokslo populiarinimo straipsnių bei skaitęs paskaitų.

2007 m. Benas gavo krikščioniškos šiuolaikinės muzikos festivalio „Sielos 2007“ apdovanojimą „Už nuopelnus krikščioniškai muzikai“. 2007 m. nominuotas TV3 projekto „Lietuvos garbė“ apdovanojimui.

Darius Venčkauskas

Darius gimęs 1977 metų sausio 11 d. Marijampolėje. Jis – dviejų vaikų šeimos tėvas. Su žmona Neringa augina du vaikus: dukrą Austėją ir sūnų Astijų. Sutuoktinė yra pedagogė.

Nuo 2007 m. dirba Kauno „Varpelio“ pradinėje mokykloje ir Kauno Jono Žemaičio-Vytauto mokykloje-daugiafunkciame centre mokytoju.

Nuo 2012 m. tarnauja Kauno Šv. Antano Paduviečio parapijos pastoracijoje, yra šios parapijos katechetas.

Darius yra baigęs Marijampolės 6-ąją vidurinę mokyklą. Studijavo Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakultete religijos mokslus ir įgijo bakalauro kvalifikacinį laipsnį. Tame pačiame universitete studijavo šeimotyrą ir įgijo edukologijos magistro kvalifikacinį laipsnį.

Be to, yra įgijęs elektriko-montuotojo ir suvirintojo specialybes Marijampolės profesinėje statybininkų mokykloje, o Marijampolės aukštesniojoje pedagogikos mokykloje – pradinių klasių mokytojo išsilavinimą. Taip pat studijavo informacines technologijas Marijampolės kolegijoje.

 

 

 

Total
0
Dalinasi
Related Posts
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Aplikasi Bambu4d
Aplikasi RTP Slot
Aplikasi RTP Booster
Aplikasi Slot Demo
Aplikasi Prediksi Togel
RTP Bambu4d
RTP IDN Slot
RTP PG Soft
RTP Habanero
RTP Microgaming
RTP TopTrend Gaming
RTP GMW
RTP Nolimit City
RTP Booster
Slot Demo Bambu4d
Slot Demo PG Soft
Slot Demo Habanero
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Prediksi Togel Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Lexitoto
Lexitoto
Aplikasi Lexitoto
Aplikasi RTP Slot
Aplikasi RTP Booster
Aplikasi Slot Demo
Aplikasi Prediksi Togel
RTP Lexitoto
RTP IDN Slot
RTP PG Soft
RTP Habanero
RTP Microgaming
RTP TopTrend Gaming
RTP GMW
RTP Nolimit City
RTP Booster
Slot Demo Bambu4d
Slot Demo PG Soft
Slot Demo Habanero
Situ Togel Online
Situs Togel Amanah
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Prediksi Togel Lexitoto